REGULAMENT

TVR.RO | actualizat: Joi, 14 Aprilie 2022
privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante din cadrul Societăţii Române de Televiziune

Dispoziţii generale

ART. 1

Scopul prezentului regulament îl reprezintă stabilirea unui cadru unitar de organizare şi desfăşurare a concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Societăţii Române de Televiziune, denumită în continuare societatea.

ART. 2

În sensul prezentului regulament, termenii, noţiunile şi abrevierile folosite au următoarele semnificaţii:

 • SRTv – Societatea Română de Televiziune;
 • PDG – Preşedinte Director General;
 • CD – Comitet Director;
 • DRU – Departament Resurse Umane;
 • ŞSB – Şeful Structurii Beneficiare;
 • DSB – Directorul Structurii beneficiare;
 • RP – Responsabil de proces;
 • CB – Compartiment beneficiar
 • CC – Comisie de concurs;
 • CSC – Comisie de soluţionare a contestaţiilor;
 • SB – Structură beneficiară;
 • CR – Cerere de Recrutare;
 • FP – Fişa postului;
 • SI – Scrisoare de intenţie;
 • CV – Curriculum Vitae;
 • COR – Clasificarea Ocupaţiilor din România;
 • AJOFM – Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă;
 • ALOFM – Agenţia Locală de Ocupare a Forţei de Muncă;
 • ANOFM – Agenţia Naţională de Ocupare a Forţei de Muncă;
 • CCM – contract colectiv de muncă încheiat la nivelul societăţii.
 • Concurs de angajare – ansamblu de activităţi desfăşurate în cadrul procesului de recrutare şi selecţie, caracterizat prin existenţa unui număr de cel puţin doi candidaţi eligibili ce urmează a fi evaluaţi în vederea ocupării unui post vacant în cadrul SRTv;
 • Examen de angajare – situaţie excepţională în cadrul organizării unui concurs de angajare, caracterizată prin existenţa unui singur candidat eligibil ce urmează a fi evaluat, în vederea încadrării pe un post vacant în cadrul SRTv
 • Compartimentul beneficiar - compartimentul în care urmează a fi încadrat personalul recrutat şi selectat;
 • Direcţia beneficiară - direcţia din care face parte compartimentul beneficiar;
 • Responsabilul de proces – reprezentantul DRU desemnat să se ocupe de derularea concursului, sub îndrumarea conducătorului Departamentului Resurse Umane;
 • Post vacant - orice post din Clasificarea Ocupaţiilor din România din orice grupă majoră şi din Nomenclatorul de Funcţii existent în Contractul Colectiv de Muncă la nivelul Societăţii Române de Televiziune şi neocupat în organigrama acesteia;
 • Baza de date RU - reprezintă baza de date, organizată şi actualizată în cadrul DRU, prin care sunt gestionate candidaturile depuse de către personalul SRTv sau candidaturile unor persoane din afara SRTv.
 • Selecţia din Baza de date DRU - reprezintă procesul de selectare/alegere a candidaturilor compatibile cu posturile disponibile, prin metoda selecţiei de CV-uri/Cereri de angajare/Scrisori de intenţie, la solicitarea ŞSB/SB/CC/Preşedinte comisie;
 • Dosar de concurs (sau dosar de recrutare şi selecţie) - cumulează documentele specificate în prezentul Regulament (Candidaturile depuse, Solicitare de scoatere la concurs, Cerere de recrutare, Fişa de post, Fişa de concurs, Proces verbal Intermediar (după caz), lista candidaţilor preselectaţi (după caz), Procesul Verbal final, Portofoliu de lucrări, după caz etc.), este întocmit de către DRU. Dosarul se păstrează în arhiva DRU
 • Dosar candidat– pachet de documente necesare la depunerea candidaturii, conform cu anunţul de concurs; În cazul candidatului declarat câştigător, dosarul se completează cu următoarele documentele: Solicitare de scoatere la concurs, Cerere de recrutare, Fişa de post, anunţul de concurs, Procesul Verbal final, Portofoliu de lucrări, după caz;
 • Comisie de concurs – entitate creată în scopul evaluării canditaturilor, examinării aptitudinilor şi expertizei candidaţilor. În SRTv, comisia de concurs este aprobată de PDG, în urma studierii propunerilor înaintate prin intermediul DRU de către ŞSB. În cazul în care recrutarea este iniţiată de PDG , comisia va fi stabilită şi numită de PDG ;
 • Comisia de soluţionare a contestaţiilor – entitate creată în scopul luării unei decizii, în urma contestaţiei primite din partea unuia sau mai multor candidaţi referitoare la concursul pentru ocuparea unui post vacant, asupra menţinerii sau după caz a modificării rezultatelor stabilite de comisia de concurs;
 • Fişa postului - document existent la nivelul DRU, conceput şi redactat de către DRU, în colaborare cu ŞSB şi aprobat de PDG , în conformitate cu normativele în vigoare. Fişa de post stă la baza întocmirii cererii de recrutare şi reprezintă Fişa de post a candidatului declarat câştigător

 

ART . 3

(1)     Ocuparea unui post vacant corespunzător unei funcţii se face prin concurs sau examen.

(2)      În cazul în care la concursul organizat se prezintă un singur candidat, ocuparea postului se face prin examen.

ART. 4

La concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant, poate participa persoana care îndeplineşte următoarele condiţii generale:

(1)     are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre  ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

(2)     cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

(3)     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

(4)     are capacitate deplină de exerciţiu;

(5)     are o stare de sănatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

(6)     îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

(7)     nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care  a intervenit reabilitarea;

(8)      nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

ART. 5

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea unui post vacant se stabilesc pe baza fişei postului, la propunerea şefului ierarhic al structurii organizatorice în care se află postul vacant.

ART. 6

Procesul de recrutare şi selecţie din SRTv se va desfăşura în conformitate cu prevederile GDPR în vigoare.

ART. 7

DERULAREA PROCESULUI DE ANGAJARE

1. Recrutarea

•     ŞSB/DSB înaintează o solicitare de scoatere la concurs către DRU.

•     DRU analizează solicitarea, conform următoarelor criterii: existenţa şi încadrarea în Organigramă a postului solicitat, poziţia în COR, nomenclatorul de ocupaţii/funcţii din SRTv, în conformitate cu strategia de Resurse Umane. Ulterior, solicitarea va fi supusă spre avizare PDG .

•     În cazul în care PDG iniţiază recrutarea pentru un post vacant, se va întocmi ”Cererea de Recrutare” (CR), însoţită de „Fişa postului”(FP).

•     În cazul în care solicitarea se încadrează în criteriile menţionate, DRU înaintează „Fişa postului” şi ”Cererea de Recrutare” către PDG pentru analiză şi decizie.

•     În cazul în care „Cererea de Recrutare” este avizată favorabil de către PDG, Responsabilul de proces solicită în scris desemnarea Reprezentantului sindicatului şi supleantului acestuia;

•     În cazul în care decizia PDG este negativă, DRU înştiinţează DSB/ŞSB.

•     Membrii Comisiei de concurs, nominalizaţi în „Cererea de Recrutare” (CR), au obligaţia de a stabili de comun acord prin „Fişa de concurs”: preşedintele Comisiei de concurs, tematica şi implicit bibliografia orientativă în funcţie de caz, etapa/etapele de preselecţie, necesitatea evaluării psihologice, probele de concurs, perioada de susţinere a acestuia şi sursele de recrutare.

•     Responsabilul de proces întocmeşte Anunţul de concurs, pe care îl va publica după avizarea Directorului DRU şi avizarea preşedintelui comisiei/ ŞSB.

•     Recrutarea se realizează prin postarea anunţurilor de concurs:

- la avizierele Departamentului DRU, inclusiv cel de la intrarea în SRTv din str. Ermil Pangratti, nr. 28, sector 1, Bucureşti pentru postul vacant din Bucureşti;

- la avizierele Studiourilor Teritoriale pentru posturile vacante din cadrul acestora;

- pe site-ul intern al SRTv ( https://intern.tvr.ro/angajari-in-tvr.html );

- pe site-ul extern al SRTv ( http://www.tvr.ro/anunturi-hr.html#view );

- comunicarea anunţurilor la ALOFM Sector 1 Bucureşti / AJOFM / ANOFM, după caz;

- prin publicarea sau difuzarea lor prin intermediul mass-media (online, presă scrisă, audio – video) după caz, la solicitarea expresă a Comisiei de concurs;

- prin publicarea anunţurilor pe site-uri specializate de recrutare personal (E-jobs, Best-jobs, etc.), după caz, la solicitarea expresă a Comisiei de concurs;

- prin apelarea la serviciile furnizorilor specializaţi în recrutarea şi selecţia resurselor umane, după caz, la solicitarea expresă a Comisiei de concurs.

 

Anunţul de concurs trebuie conceput, astfel încât să cuprindă cât mai multe informaţii despre profilul candidatului, pentru a se asigura minimizarea aplicaţiilor care nu corespund profilului şi, în acest fel, se eficientizează recrutarea. Totodată, în anunţul de concurs se precizează probele de concurs, termenul limită de înscriere a candidaţilor, perioada de susţinere a acestora, informaţii referitoare la tematica şi bibliografia orientativă, în funcţie de caz, etc.

 

Înscrierea la concurs se va face prin depunerea unui dosar de candidat în format tipărit la Registratura SRTv / secretariatul DRU / sediile Studiourilor Teritoriale sau în format electronic la adresa de e-mail menţionată în anunţul de concurs şi trebuie să conţină obligatoriu următoarele documente :

a)       scrisoare de intenţie ;

b)       copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz ;

c)       consimţământ;

d)       copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi, eventual, dobândirea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ;

e)       copia carnetului de muncă sau adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/ sau în specialitatea studiilor, după caz ;

f)        cazierul judiciar valabil la data susţinerii etapelor de concurs ;

g)       adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de medicul de familie al candidatului sau de unităţile sanitare abilitate ;

h)       curriculum vitae;

i)         declaraţie pe propria răspundere că nu se află în vreuna din situaţiile prevăzute de Legea nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv că înţelege să renunţe la calitatea/funcţia deţinută, în situaţia în care va fi încadrat.

j)         portofoliu de lucrări, recomandări, după caz.

Dosarele incomplete la data încheierii înscrierilor nu constituie candidaturi eligibile.

 

•     Intervalul de timp pentru depunerea candidaturii de către cei interesaţi este de 15 zile calendaristice, începând cu data publicării anunţului. În acest interval recrutarea se poate face şi în urma recomandărilor DRU, recomandări făcute în urma analizării CV-urilor existente în Baza de Date, numai la solicitarea ŞSB/ DSB.

•     Responsabilul de Proces (RP) numit de către DRU asigură organizarea concursului:

- ia legătura cu ŞSB / DSB / Preşedintele Comisiei de concurs, după caz, în vederea stabilirii condiţiilor de concurs;

- întocmeşte „Fişa de concurs” care stă la baza organizării fazelor următoare de recrutare şi selecţie;

- întocmeşte „Anunţul de concurs” conform cerinţelor stabilite în „Fişa de concurs”, de către Comisia de concurs;

- asigură publicitatea postului scos la concurs, conform cerinţelor stabilite în „Fişa de concurs”;

- asigură informarea candidaţilor cu privire la condiţiile şi organizarea concursului, telefonic sau prin e-mail;

- centralizează toate candidaturile primite pe ”Lista candidaţilor înscrişi”.

 

2. Selecţia

•     DRU analizează conformitatea dosarului de concurs al candidaţilor cu cerinţele solicitate în anunţul de concurs, referitor la studii, experienţă, alte documente solicitate prin anunţul de concurs. Rezultatul acestei analize este ” Lista candidaţilor eligibili”.

•     DRU pune la dispoziţia Comisiei de concurs (în format electronic sau tipărit):

- ”Lista candidaţilor înscrişi”;

- “Lista candidaţilor eligibili”;

- Scrisoare de intenţie, Curriculum vitae;

•     În cazul în care, în urma analizei candidaturilor eligibile, Comisia de concurs (CC) consideră necesară lărgirea bazei de selecţie, poate solicita, în scris, DRU prelungirea înscrierilor, prin extinderea perioadei de primire a candidaturilor cu cel puţin 7 zile calendaristice, cu respectarea termenului de susţinere a probelor. Solicitarea privind prelungirea înscrierilor va fi înaintată spre avizare PDG .

•     Pregătirea concursului se efectuează de către RP din cadrul DRU, după cum urmează:

-      întocmeşte Lista candidaţilor eligibili pentru probele concursului;

-      informează candidaţii eligibili (personal, telefonic sau prin e-mail), despre data şi ora concursului sau a diferitelor etape preliminare ale acestuia, cu cel puţin 24 de ore înainte de prima etapă a concursului;

-      rezervă sala în care se va susţine concursul;

-      asigură accesul în instituţie al candidaţilor care nu sunt salariaţi ai SRTv şi îi însoţeşte în locul desfăşurării diferitelor etape ale concursului.

 

3. Examinarea

 

Preşedintele Comisiei de concurs conduce concursul. Membrii Comisiei de Concurs stabilesc de comun acord un set de criterii de examinare, respectiv puncture şi ponderea probelor de concurs în cadrul notei finale, în funcţie de care vor evalua candidaţii şi vor înscrie, la final, în „Punctul de vedere al Comisiei de concurs”, punctele de vedere pentru fiecare candidat care a participat la etapa finală a concursului (interviul final).

Pentru probă scrisă şi probă practică, Comisia de Concurs (CC) stabileşte modul de evaluare şi notare, nota finală fiind consemnată în Procesul verbal final.

În urma interviului final, fiecare membru al comisiei acordă fiecărui candidat un punctaj pe o scală de la 1 la 10, punctaj ce se va regăsi în „Fişa de evaluare”. Rezultatul este media aritmetică a notelor acordate de către membrii Comisie de Concurs. În cazul în care între nota acordată de un membru al Comisiei de Concurs (CC) şi media notelor acordate de ceilalţi membri ai Comisiei de concurs (CC) apare o diferenţă (în plus sau în minus) de cel puţin 3 puncte, nota respectivă se anulează. În acest caz, rezultatul final va fi media aritmetică a notelor rămase valabile.

•     Desemnarea cȃştigătorului

La finalul concursului/examenului, rezultatele probelor de concurs sunt centralizate de către Responsabilul de Proces (RP), prin întocmirea ”Procesului Verbal final”. Nota finală pentru fiecare candidat se calculează prin aplicarea ponderilor stabilite în fişa de concurs.

Este declarat „ADMIS” candidatul care a obţinut o notă mai mare sau egală cu 7.00 şi s-a clasat pe primul loc.

În cazul în care candidatul declarat „ADMIS” înştiinţează în scris DRU faptul că renunţă la ocuparea postului, este înştiinţată Comisia de Concurs (CC) şi, la solicitarea acesteia, poate fi declarat „ADMIS” candidatul situat pe locul al doilea care a obţinut o notă mai mare sau egală cu 7.00. În cazul indisponibilităţii candidatului clasat pe locul al doilea, etapa se poate repeta şi pentru candidatul clasat pe locul al treilea.

„Fişa de evaluare a candidaţilor” şi „Punctul de vedere al Comisiei de concurs”, sunt părţi componente ale „Procesului Verbal final”, care va fi semnat de fiecare membru al Comisiei de Concurs.

În cazul în care, în urma concursului, nu a fost declarat „ADMIS” niciun candidat, concursul poate fi reluat la solicitarea ŞSB / DSB sau PDG , după caz. Solicitarea va fi înaintată DRU şi vor fi menţionate condiţiile de reluare ale concursului:

-          dacă nu există nicio propunere de modificare a condiţiilor de recrutare şi selecţie, se reia de la afişarea anunţului, numai cu avizul PDG .

-          dacă există propuneri de modificare a condiţiilor de recrutare şi selecţie, va fi reluată întreaga Procedură de Recrutare şi Selecţie.

Candidatii respinşi pe parcursul procesului de selecţie sunt introdusi în baza de date pentru posibilitatea reevaluării candidaturii lor pentru alte concursuri.

•     Comunicarea rezultatului

Ca urmare a ”Procesului Verbal final”, candidatul câştigător este înştiinţat prin e-mail sau telefonic. ,,Rezultatul concursului”, va fi afişat pe site-ul extern, www.tvr.ro, pe site-ul intern, http://intern.tvr.ro, şi la avizierul SRTv din strada Ermil Pangratti, nr. 28, sector 1, Bucureşti sau, după caz, la avizierele studiourilor teritoriale, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la data consemnării acestuia în ,,Procesul Verbal final”, specificându-se numai numele candidatului declarat câştigător.

•     Centralizarea contestaţiilor

Contestaţiile candidaţilor privind rezultatul concursului se depun la Registratura SRTv din strada Ermil Pangratti, nr. 28, sector 1, Bucureşti, în atenţia DRU, în termen de 48 de ore de la afişarea rezultatului. Proba de Interviu a Concursului nu se poate contesta. În cazul în care rezultatul concursului este afişat în zilele de joi sau vineri, termenul de 48 de ore se calculează exceptând zilele de sâmbătă şi duminică.

DRU înregistrează contestaţiile în ,,Registru de Contestaţii”.

Contestaţiile sunt înaintate de către DRU, spre analiză şi decizie, Comisiei de soluţionare a contestaţiilor.

În funcţie de conţinutul contestaţiei, candidaţii pot avea acces doar la partea din”Procesul Verbal final” sau documentele de concurs care îi vizează.

DRU comunică rezultatul contestaţiei în scris (într-o scrisoare cu antetul DRU), în termen de maxim 30 de zile calendaristice de la primirea acesteia şi spre ştiinţă PDG.

•     Informarea cȃştigătorului

Câştigătorul desemnat este informat prin e-mail sau telefonic de către Responsabilul de Proces (RP), urmând a fi contactat de către reprezentantul Serviciului Administrare Personal, în vederea întocmirii formelor de angajare.