Cod de conduită pentru angajaţii şi colaboratorii TVR

TVR.RO | actualizat: Luni, 11 Iunie 2012
Televiziunea Română, ca serviciu public de interes naţional, este independentă din punct de vedere editorial, cu o activitate aflată în folosul societăţii româneşti, în ansamblul său, fără niciun fel de discriminare. Prin urmare, activităţile din interiorul şi din afara TVR ale personalului de conducere şi ale personalului de specialitate al Societăţii Române de Televiziune nu trebuie să lase loc interpretărilor.

O serie de drepturi şi obligaţii ale personalului de conducere şi ale celui editorial al SRTv precum şi anumite incompatibilităţi sunt reglementate prin Legea 41/1994 cu completările şi modificările ulterioare, de alte acte normative, de Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al SRTv sau alte Norme de funcţionare a Societăţii Române de Televiziune şi Hotărâri ale Comitetului Director.


Codul de conduită va fi considerat clauză a contractului individual de muncă al personalului de specialitate şi al celui de conducere din SRTv, iar nerespectarea lui este considerată ca fiind abatere deosebit de gravă şi va atrage sancţiuni disciplinare şi patrimoniale asupra persoanei vinovate pentru prejudiciul material şi/sau moral adus SRTv.

1. Personalul de specialitate şi de conducere al SRTv are obligaţia de a respecta în întreaga sa activitate profesională principiile care guvernează potrivit legii activitatea Televiziunii Române, cum sunt imparţialitatea, integritatea şi obiectivitatea, pentru a nu aduce prejudicii de percepţie a publicului asupra SRTv.

2. Prin activităţile din afara TVR se înţelege, în mod explicit :
- Colaborarea cu presa (scrisă, audiovizual, Internet)
- Scrierea de cărţi având în prim-plan subiecte controversate
- Discursuri publice
- Prezenţa în conferinţe, seminarii, sesiuni de întrebări şi răspunsuri (inclusiv forumuri online), campanii comerciale şi umanitare etc.

3. Pe durata angajării, personalul de specialitate şi de conducere nu poate ocupa sau exercita alte funcţii, cu excepţia celor didactice, decât cu acordul Comitetului Director al Societăţii Române de Televiziune.

4. De asemenea, nu poate face parte din partide sau alte formaţiuni politice şi este obligat să păstreze echidistanţa politică în întreaga sa activitate profesională, asigurând respectarea diversităţii de opinii.
Prin „alte formaţiuni politice" se înţeleg formaţiunile nepartidice care susţin prin participare partide sau coaliţii politice, conform legii partidelor.

5. Personalul de specialitate şi de conducere al SRTv nu trebuie să:
• afirme sau să dezvăluie public opinia de vot sau să îşi exprime public sprijinul în favoarea unui partid sau formaţiune politică
• să susţină un partid sau o formaţiune politică privind o temă care face obiectul unei dezbateri curente 
• să susţină o temă care face obiectul unei dezbateri curente sau a unei controverse publice 
• să îndemne la o schimbare în privinţa vreunei politici publice importante

6. Nimic din ceea ce face sau spune nu trebuie să aducă TVR-ului o reputaţie proastă. Nici o activitate din afara emisiei, incluzând redactarea de materiale pentru ziare, reviste sau site-uri, scrierea de cărţi pe teme controversate, acordarea de interviuri, susţinerea de discursuri sau prezidarea unor conferinţe nu trebuie să pună la îndoială obiectivitatea sau integritatea muncii lor pentru TVR. Dacă îşi exprimă public opiniile personale în afara emisiei în legătură cu unele subiecte controversate, atunci rolul lor editorial şi în cadrul emisiei poate fi grav compromis.

7.1. Personalul de specialitate şi de conducere poate colabora cu alte societăţi de radiodifuziune sau de televiziune numai cu acordul Comitetului Director al Societăţii Române de Televiziune sau, în regim de urgenţă, al Preşedintelui - Director General, fiind însă obligat să respecte şi în cadrul acestor colaborări, precum şi în cadrul colaborărilor cu trusturi media sau a oricăror activităţi din afara SRTv (redactarea de articole de presă scrisă sau on-line, scrierea de cărţi, acordarea de interviuri, susţinerea de discursuri sau prezidarea de conferinţe etc.) principiile de bază care guvernează TVR: obiectivitate, imparţialitate, echidistanţă, independenţă editorială.

7.2. Prin colaborare se înţelege calitatea de angajat, indiferent de forma contractului, precum şi calitatea de invitat, consultant sau intervievat programat în cadrul unor emisiuni, articole, materiale etc.

8.1. Personalul de specialitate şi de conducere din SRTv are obligaţia de a nu face vreo afirmaţie sau vreun gest care să implice susţinerea editorială SRTv fără a fi obţinut aprobarea prealabilă în acest sens din partea conducerii SRTv.
8.2. Editorialele politice, economice, sportive etc. se ocupă adesea de probleme publice controversate. Din acest motiv, în redactarea articolelor de presă scrisă sau online, personalul de specialitate nu trebuie să scrie editoriale curente sau orice fel de materiale care vor fi comunicate public despre politic, economic, sport, social, media, religie care să pună la îndoială obiectivitatea sau integritatea postului public. 

8.3. Orice articol pe subiecte în afara temelor enunţate (subiecte controversate) semnat sau susţinut nu trebuie să contrazică poziţia (editorială) a TVR asupra temei în discuţie.

9.1. Personalul de specialitate şi cel de conducere trebuie să aibă aprobarea scrisă a Comitetului Director pentru a publica o carte pe un subiect care a generat sau poate genera controverse. Cartea nu trebuie să compromită integritatea şi imparţialitatea TVR. 

9.2. Comitetul Director trebuie să fie informat şi de acord cu modalitatea de promovare a cărţii.

10.1. Este obligatorie solicitarea şi obţinerea aprobării scrise a Departamentului Comunicare înainte de susţinerea unor discursuri publice, de participarea în calitate de invitat la o conferinţă sau un seminar (indiferent de tema abordată), de participarea la campanii comerciale sau umanitare. 

10.2. Aceste participări nu trebuie să pună la îndoială obiectivitatea sau integritatea postului public.

11.1. Dispoziţiile cuprinse la punctele 1 - 11 din prezentul Cod de conduită se constituie în clauză a contractului individual de muncă al tuturor angajaţilor SRTv care fac parte din personalul de specialitate sau din cel de conducere.
11.2. Dispoziţiile cuprinse la punctele 1 - 11 din prezentul Cod de conduită nu contravin legislaţiei în vigoare şi nici nu exclud aplicarea tuturor celorlalte clauze contractuale, norme interne din SRTv sau legislaţiei în vigoare.
11.3. Nerespectarea prezentelor dispoziţii constituie abatere disciplinară, chiar dacă prin lege nu a fost calificată ca abatere deosebit de gravă care poate conduce la desfacerea disciplinară a contractului de muncă şi atrage angajarea răspunderii disciplinare şi patrimoniale a persoanei vinovate pentru prejudiciul material şi/sau moral adus SRTv prin asemenea fapte.


În cazul colaboratorilor independenţi ai SRTv, inclusiv al celor care prezintă/moderează emisiuni, având în vedere că nu sunt salariaţi ai SRTv, prezentul Cod de conduită urmează să suporte adaptările necesare astfel încât să se constituie într-o anexă la contractele ce se vor încheia cu aceştia, prevăzându-se în acelaşi timp în contract, la capitolul „răspundere" că nerespectarea anexei atrage rezilierea de către SRTv a contractului încheiat, cu plata de daune interese pentru prejudiciul material şi/sau moral adus SRTv prin asemenea fapte.