Listă documente produse și/sau gestionate de structurile proprii de activitate

TVR.RO | actualizat: Miercuri, 06 Iulie 2022

 

 • Note, documente elaborate şi expediate (corespondenţa)
 • Condici de predare-primire corespondenţă
 • Registre de intrare-ieşire documente
 • Rapoarte
 • Instrumente de prezentare şi motivare, proiecte de HCD, HCA
 • Petiţii şi răspunsuri la petiţii
 • Adrese către alte instituţii
 • Note de corespondenţă internă
 • Agenda de lucru a şedinţelor pregătitoare şi a şedinţelor de Comitet Director si Consilul de Administratie
 • Decizii şi ordine ale Presedintelui Director General
 • Puncte de vedere, opinii legale, avize
 • Transcrieri ale stenogramelor dezbaterilor şedinţelor Consiliului Administratie
 • Fişe ale posturilor
 • Fişe de evaluare a activităţii personalului
 • Condici de prezenţă
 • Procese verbale de predare-primire
 • Documente financiar-contabile potrivit legislaţiei în vigoare
 • Proiectul anual de buget al SRTv
 • Bugetul anual aprobat al SRTv pe surse de finanţare, pe structura clasificaţiei bugetare şi programe
 • Bilanţul contabil (execuţia bugetară anuală) şi anexele aferente
 • Situaţii privind actualizarea inventarelor bunurilor
 • Raport privind activitatea de control financiar preventiv
 • Metodologii, proceduri, rapoarte
 • Fişe de inventar
 • Documentaţii achiziţii publice
 • Referate de necesitate
 • Registru acte emise de structurile instituţiei
 • Dosare juridice aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti
 • Ordine de deplasare
 • Dosare profesionale ale angajaţilor
 • Opisul carnetelor de muncă
 • Dosare de pensionare
 • Adeverinţe
 • Comunicate de presă, informări, precizări, drepturi la replică
 • Acte administrative cu caracter individual
 • Contracte individuale de muncă
 • Documente de arhivă.