TVR CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI POST: REFERENT DE SPECIALITATE STATISTICIAN – 1 post (cod: 078) DEPARTAMENT CABINET PREŞEDINTE – DIRECTOR GENERAL, COMPARTIMENT ASIGURAREA CALITĂŢII

TVR.RO | Joi, 05 Mai 2022
TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI POST: REFERENT DE SPECIALITATE STATISTICIAN – 1 post  (cod: 078) DEPARTAMENT CABINET PREŞEDINTE – DIRECTOR GENERAL, COMPARTIMENT ASIGURAREA CALITĂŢII DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ

CONDIŢII GENERALE:

1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre  ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4) are capacitate deplină de exerciţiu;

5) are o stare de sănatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

7) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra  autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

8) nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

RESPONSABILITĂŢI:

 • asigurarea de condiţii optime pentru realizarea de către directorul departamentului a unor contacte eficiente cu persoane din interiorul şi exteriorul instituţiei; asigurarea unei bune circulaţii a documentelor şi informaţiilor, la nivelul departamentului.

CERINŢE:

-  studii universitare de licenţă sau echivalente absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;

- experienţă în muncă – minim 5 ani;

- cunoştinţe operare PC (Microsoft Office);

-  capacitate de comunicare şi cooperare în echipă, bună capacitate organizatorică, operativitate, corectitudine,  spirit de iniţiativă.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Romȃne de Radiodifuziune şi Societăţii Romȃne de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

PROBELE DE CONCURS: probă scrisă şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu documentele precizate mai jos, la CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS, la Registratura SRTv din Strada Ermil Pangrati sau la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, corp Studiouri Pangrati, etaj 4, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro, în perioada 05.05.2022 – 19.05.2022, ora 16.00, inclusiv.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS:

 • DOCUMENTE DE STARE CIVILĂ (CI/BI/CERTIFICAT DE NAŞTERE/CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, după caz)
 • CONSIMŢĂMÂNT (completat şi semnat) privind colectarea, procesarea şi protejarea datelor cu caracter personal (*descărcarea CONSIMŢĂMÂNTULUI în format editabil se poate face de pe site-ul extern TVR)
 • SCRISOARE DE INTENŢIE (în care vă rugăm să precizaţi codul postului)
 • CURRICULUM VITAE
 • DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE STUDIILE SOLICITATE
 • DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE EXPERIENŢA SOLICITATĂ
 • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
 • CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR
 • DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE (completată şi semnată) care să ateste că nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (*descărcarea DECLARAŢIEI în format editabil se poate face de pe site-ul extern TVR)

Numai candidaţii cu dosare complete şi preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Concursul va avea loc la sediul Societăţii Române de Televiziune din Bucureşti, în perioada 24.05.2022 - 18.06.2022.

Informaţii suplimentare la telefon: 021/319.90.55.