TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI POST: DISPECER – 1 post (cod post: 161) SERVICIUL TRANSPORTURI, DEPARTAMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, DIRECŢIA STUDIOURI CENTRALE

TVR.RO | Joi, 23 Iunie 2022

DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ

CONDIŢII GENERALE:

1)     are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

2)     cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3)     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4)     are capacitate deplină de exerciţiu;

5)     are o stare de sănatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6)     îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

7)     nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care  a intervenit reabilitarea;

8)     nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

RESPONSABILITĂŢI: Coordonarea deplasărilor şi repartizarea resurselor umane şi materiale (autovehicule) din cadrul SRTv.

CERINŢE: Studii medii - absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat; Experienţă în muncă: minim 1 an; Experienţa în domeniul Transporturilor rutiere constituie avantaj; Cunoştinţe şi abilităţi specifice: posedă permis de conducere auto, minim categoria B; cunoştinţe de operare PC (Microsoft Office); cunoştinţe referitoare la legislaţia din domeniul Transporturilor Rutiere; cunoştinţe privind monitorizarea flotei prin utilizarea aplicaţiei GPS; cunoştinţe în organizarea şi planificarea activităţii de transport; Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă; Aptitudini personale: abilităţi de planificare şi organizare a transporturilor; capacitate de comunicare şi lucru în echipă; atenţie; memorie; îndemânare; răbdare; operativitate; conştiinciozitate; stare bună de sănătate; responsabilitate; putere de concentrare; capacitate de lucru cu termene limită; loialitate; disciplină; punctualitate; corectitudine.

TEMATICĂ şi BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

Ÿ Legislaţia din domeniul Transporturilor Rutiere;

Ÿ Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006;

PROBĂ DE CONCURS: probă scrisă, probă practică şi interviu final

 

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu documentele precizate mai jos la CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS, la Registratura SRTv din Strada Ermil Pangratti, la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, corp Studiouri Pangratti, etaj 4, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro, în perioada 23.06.2022 – 07.07.2022, ora 16.00, inclusiv.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS:

  • DOCUMENTE DE STARE CIVILĂ (CI / BI / CERTIFICAT DE NAŞTERE / CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, după caz);
  • CONSIMŢĂMÂNT* (completat şi semnat) privind colectarea, procesarea şi protejarea datelor cu caracter personal ;
  • SCRISOARE DE INTENŢIE (în care vă rugăm să precizaţi codul postului);
  • CURRICULUM VITAE;
  • DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE STUDIILE;
  • DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE EXPERIENŢA;
  • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ;
  • CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR;
  • PERMIS DE CONDUCERE;
  • DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE* (completată şi semnată) care să ateste că nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Numai candidaţii cu dosare complete şi preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Concursul va avea loc la Sediul Societăţii Române de Televiziune din Bucureşti, în perioada 11.07.2022 – 06.08.2022.

 

Informaţii suplimentare la telefon: 021/319.91.23