TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTORELOR POSTURI: CONSILIER JURIDIC – 3 posturi (cod:027) DEPARTAMENT JURIDIC

TVR.RO | actualizat: Vineri, 19 Mai 2023
TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTORELOR POSTURI: CONSILIER JURIDIC  – 3 posturi (cod:027), DEPARTAMENT JURIDIC. DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ.

În conformitate cu prevederile art. IV din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/12.05.2023, publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr. 415/15.05.2023, concursul se suspendă.

 

CONDIŢII GENERALE:

1)     are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre  ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

2)     cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3)     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4)     are capacitate deplină de exerciţiu;

5)     are o stare de sănatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6)     îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

7)     nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra  autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

8)     nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

RESPONSABILITĂŢI:

Ø     soluţionarea tuturor aspectelor juridice, în special în domeniul dreptului civil, al muncii, al drepturilor de autor şi administrativ.

CERINŢE:

Ø     studii universitare de licenţă sau echivalente absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe juridice; experienţă în specialitate/domeniul: activităţi juridice: consultanţă juridică - minimum 8 ani; asistarea şi reprezentarea în instanţă – constituie avantaj; cunoaşterea unei limbi străine de circulaţie internaţională; scrisoare de recomandare de la ultimul loc de muncă referitoare la activitatea pe care a desfăşurat-o; memoriu de activitate care cuprinde, pe larg, sarcinile şi responsabilităţile pe care le-a îndeplinit pe durata exercitării profesiei de consilier juridic; capacitate de comunicare, relaţionare şi cooperare în echipă; putere de concentrare in condiţii de stres; bun organizator, ordonat, dinamic, corectitudine, moralitate, amabilitate, spirit de iniţiativă, operativitate, perspicacitate, responsabilitate, capacitate de sinteză; capacitate de lucru cu termene limită; fără cazier judiciar.

TEMATICĂ şi BIBLIOGRAFIE:

Ø     cunoaşterea legislaţiei în domeniile: Dreptul Muncii, Dreptul Civil (fără Cartea A II-A Despre Familie art. 258-534; Cartea A IV-A Despre Moştenire şi Liberalităţi art. 953-1163), Dreptul Administrativ, Drepturile de autor şi Drepturile Conexe drepturilor de autor, Achiziţii Publice şi Dreptul Procesual Civil, cunoştinţe operare PC (Pachet MS Office); cunoaşterea legislaţiei în domeniul audiovizualului (Legea nr. 41/1994, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, cu modificările şi completările ulterioare; Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare; Decizia CNA nr. 220/24.02.2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual).

PROBELE DE CONCURS: probă scrisă şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu documentele precizate mai jos, la CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS, la Registratura SRTv din Strada Ermil Pangrati sau la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, corp Studiouri Pangrati, etaj 4, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro, în perioada 11.04.2023 –25.04.2023, ora 16.00, inclusiv.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS:

·     DOCUMENTE DE STARE CIVILĂ (CI/BI/CERTIFICAT DE NAŞTERE/CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, după caz)

·     CONSIMŢĂMÂNT (completat şi semnat) privind colectarea, procesarea şi protejarea datelor cu caracter personal (*descărcarea CONSIMŢĂMÂNTULUI în format editabil se poate face de pe site-ul extern TVR)

·     SCRISOARE DE INTENŢIE (în care vă rugăm să precizaţi codul postului)

·     CURRICULUM VITAE

·     DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE STUDIILE SOLICITATE

·     DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE EXPERIENŢA SOLICITATĂ

·     ADEVERINŢĂ MEDICALĂ

·     CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR

·     DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE (completată şi semnată) care să ateste că nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (*descărcarea DECLARAŢIEI în format editabil se poate face de pe site-ul extern TVR)

·     scrisoarea de recomandare solicitată;

·     memoriu de activitate solicitat.

Numai candidaţii cu dosare complete şi preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Concursul va avea loc la sediul Societăţii Române de Televiziune din Bucureşti, în perioada 27.04.2023 - 25.05.2023.

Informaţii suplimentare la telefon: 021/319.90.55