TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI: MAESTRU LUMINI – 3 posturi (cod post: 158) SERVICIUL ENERGO-TEHNOLOGIC, DEPARTAMENT TEHNICO-ADMINISTRATIV, DIRECŢIA STUDIOURI CENTRALE

TVR.RO | Joi, 23 Iunie 2022

DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ

CONDIŢII GENERALE:

1)     are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

2)     cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3)     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4)     are capacitate deplină de exerciţiu;

5)     are o stare de sănatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6)     îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

7)     nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care  a intervenit reabilitarea;

8)     nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

RESPONSABILITĂŢI: Realizarea şi exploatarea instalaţiei de iluminat tehnologic de producţie TV.

CERINŢE: Studii: minim absolvent de şcoală profesională în profilul/specializarea: electric; Experienţă în specialitate / domeniul electric sau iluminare filmare – minim 2 ani; Cunoştinţe şi abilităţi specifice: cunoştinţe în domeniul echipamentelor de iluminat tehnologic, comandă şi reglaj lumină, instalaţie electrică şi DMX/Ethernet; cunoştinţe în utilizarea pupitrelor de lumini care utilizează softul MA Lighting (Grand MA) sau MagicQ (Chamsys); cunoaşte regulile principale de întocmire a schemei electrice şi de exploatare a instalaţiilor şi echipamentelor electrice; cunoaşte regulile principale de întocmire a schemei electrice şi de exploatare a instalaţiilor şi echipamentelor care folosesc semnal DMX; cunoştinţe tehnice ale echipamentelor de iluminat de producţie specifice unei televiziuni; Aptitudini personale: capacitate de cooperare şi coordonare echipă, abilităţi de comunicare cu echipa din subordine, capacitate de efort fizic prelungit, putere de concentare.

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

Ÿ cunoaşterea operării pupitrelor de lumini şi, în special, Grande MA şi Champsys;

Ÿ normativ I7/2011;

Ÿ normative tehnice energetice conform ANRE https://www.anre.ro/ro/energie-electrica/legislatie/norme-tehnice/normative-tehnice-energetice-nte.

PROBE DE CONCURS: probă practică şi interviu final

 

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu documentele precizate mai jos la CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS, la Registratura SRTv din Strada Ermil Pangratti, la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, corp Studiouri Pangratti, etaj 4, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro, în perioada 23.06.2022 – 07.07.2022, ora 16.00, inclusiv.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS:

  • DOCUMENTE DE STARE CIVILĂ (CI / BI / CERTIFICAT DE NAŞTERE / CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, după caz);
  • CONSIMŢĂMÂNT* (completat şi semnat) privind colectarea, procesarea şi protejarea datelor cu caracter personal;
  • SCRISOARE DE INTENŢIE (în care vă rugăm să precizaţi codul postului);
  • CURRICULUM VITAE;
  • DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE STUDIILE;
  • DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE EXPERIENŢA;
  • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ;
  • CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR;
  • DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE* (completată şi semnată) care să ateste că nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Numai candidaţii cu dosare complete şi preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Concursul va avea loc la Sediul Societăţii Române de Televiziune din Bucureşti, în perioada 11.07.2022 – 06.08.2022.

 

Informaţii suplimentare la telefon: 021/319.91.23