PRELUNGIRE ANUNŢ CONCURS: TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI POST: INGINER EMISIE – 1 post (cod post: 021) SERVICIUL TEHNIC-PRODUCŢIE, STUDIOUL TERITORIAL TVR IAŞI

TVR.RO | actualizat: Vineri, 19 Mai 2023
PRELUNGIRE ANUNŢ CONCURS. TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI POST: INGINER EMISIE – 1 post (cod post: 021) SERVICIUL TEHNIC-PRODUCŢIE, STUDIOUL TERITORIAL TVR IAŞI DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ

În conformitate cu prevederile art. IV din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/12.05.2023, publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr. 415/15.05.2023, concursul se suspendă.

CONDIŢII GENERALE:

1)     are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

2)     cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3)     are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4)     are capacitate deplină de exerciţiu;

5)     are o stare de sănatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6)     îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

7)     nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care  a intervenit reabilitarea;

8)     nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

RESPONSABILITĂŢI: Supravegherea tuturor activităţilor din C.G.E. (Control General Emisie) şi operarea echipamentelor tehnice alocate.

CERINŢE: Studii universitare de licenţă sau echivalente absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profilul/specializarea Inginerie electrică, electronică şi telecomunicaţii, Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei;

Cunoștințe și abilități specifice de operare a echipamentelor de televiziune; cunoaşterea legislaţiei în domeniul audiovizualului (Legea nr. 41/1994, republicată, privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune, cu modificările şi completările ulterioare; Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare; Decizia CNA nr. 220/24.02.2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual); legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă; responsabilitate, loialitate, promptitudine, rigurozitate, punctualitate, capacitate de comunicare și lucru în echipă, spirit de inițiativă; capacitatea şi disponibilitatea de a lucra, când este cazul, în program de lucru inegal, în ture, adeseori în condiţii de program prelungit, inclusiv în zilele de sărbători legale.

TEMATICĂ şi BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

• Sisteme și echipamente folosite în televiziune. Nnoțiuni de electronică, acustică, sisteme de captare a imaginii și sunetului, camere video, mixere audio-video, sisteme de înregistrare-redare, compresie audio-video, sisteme de transmitere a semnalului TV, tehnici și echipamente pentru online, noțiuni de producție de televiziune, vocabular de specialitate

• Digital Video and HD: Algorithms and Interfaces (The Morgan Kaufmann Series in Computer Graphics), Elsevier.

• Digital Video Editing Fundamentals, Wallace Jackson, Apress, 2016.

• Digital Video Distribution in Broadband Television, Mobile and Converged Networks, Sanjoy Paul, Willey, 2011.

• Audio Engineering, Douglass Self &, Elsevier/Newnes 2009

• Lighting for Digital Video and Television, John Jackman, Elsevier/Focal Press, 2010.

• Digital Terrestrial Television Broadcasting: Designs, Systems and Operation, Paul Dambacher, Springer Science & Business Media, 2012.

• Standard Handbook of Video and Television Engineering, 4th Edition, Jerry C.Whitaker and K. Blair Benson, McGraw-Hill, 2003.

• The Digital Filmmaking Handbook, Sonja Schenk, Ben Long, 4th Edition, Course technology, 2012.

• The MPEG Handbook, John Watkinson, 2nd Edition, Focal Press 2004.

• Understanding Digital Television: An Introduction to DVB Systems with Satellite, Cable, Broadband and Terrestrial TV, Lars-I. Lundström, Taylor & Francis, 2006.

• Television Production Handbook, Herbert Zettl, Thomson/Wadsworth, 2006.

• Tehnici Multimedia pentru Jurnaliștii de Radio și Televiziune, Laurențiu Florin Bubuianu, Editura „Apollonia”.

• Legea 481/2004, Legea 307/2006, Ordin 158/2007, Ordin 163/2007, Ordin 712/2005 modificat şi completat cu Ordin 786/2005, Legea 319/2006 şi Normele de aplicare a Legii 319/2006.

PROBELE DE CONCURS: probă scrisă, probă practică şi interviu final

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă  şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu documentele precizate mai jos la CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS, la sediul Studioului Teritorial TVR Iaşi (Secretariat), adresa: Bulevardul Independenţei, Bl. D1-D2, Mezanin, în perioada 20.04.2023 – 05.05.2023, ora 16:00 inclusiv.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS:

·     DOCUMENTE DE STARE CIVILĂ (CI / BI / CERTIFICAT DE NAŞTERE / CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, după caz);

·     CONSIMŢĂMÂNT* (completat şi semnat) privind colectarea, procesarea şi protejarea datelor cu caracter personal - *descărcarea CONSIMŢĂMÂNTULUI în format editabil se poate face de pe site-ul extern TVR;

·     SCRISOARE DE INTENŢIE (în care vă rugăm să precizaţi codul postului);

·     CURRICULUM VITAE;

·     DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE STUDIILE;

·     DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE EXPERIENŢA;

·     ADEVERINŢĂ MEDICALĂ;

·     CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR;

·    DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE* (completată şi semnată) care să ateste că nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - *descărcarea DECLARAŢIEI în format editabil se poate face de pe site-ul extern TVR.

Numai candidaţii cu dosare complete şi preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Concursul va avea loc la sediul Studioului Teritorial TVR Iaşi, în perioada 08.05.2023 - 19.05.2023.

Informaţii suplimentare la telefon: 0232.209.011.