PRELUNGIRE ANUNŢ CONCURS POST INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICĂ - 1 POST (cod post: 024), SERVICIUL TEHNIC-PRODUCŢIE, TVR TIMIȘOARA

TVR.RO | actualizat: Vineri, 19 Mai 2023
TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICĂ – 1 post (cod post: 024), LA SERVICIUL TEHNIC-PRODUCŢIE, STUDIOUL TERITORIAL TVR TIMIŞOARA, CU DURATA CONTRACTULUI NEDETERMINATĂ.

În conformitate cu prevederile art. IV din Ordonanţa de Urgenţă nr. 34/12.05.2023, publicat în Monitorul Oficial al României partea I nr. 415/15.05.2023, concursul se suspendă.

CONDIŢII GENERALE:

1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4) are capacitate deplină de exerciţiu;

5) are o stare de sănatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

7) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

8) nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

RESPONSABILITĂŢI: Administrarea, dezvoltarea şi întreţinerea sistemului informatic al Studioului TVR Timişoara.

CERINŢE: Studii universitare de licenţă sau echivalente absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profilul: tehnic; specializarea: Calculatoare/Automatică, Electronică/Telecomunicaţii, Matematică şi Informatică, Tehnologia Informaţiei; Experienţă în domeniul IT: minim 1 an;

Cunoştinţe avansate de instalare, administrare şi configurare staţii de lucru Windows, MAC-OS, Distribuţie LINUX; cunoştinţe administrare şi configurare Windows Server 2012/2012R2 sau 2016 (configurare şi administrare Active Directory, configurare şi gestionare GPO, administrare DNS, administrare DHCP, virtualizare folosind Hyper-V etc); cunoştinţe networking (înțalegerea protocoalelor de reţea, cunoştinţe despre instalarea, configurarea, administrarea şi monitorizarea elementelor active de reţea, cunoştinţe privind gestiunea elementelor pasive de reţea, cunoştinţe despre serviciile de reţea); cunoştinţe foarte bune de Microsoft Office; limba engleză - nivel mediu; Cunoaşte şi respectă: Legislaţia în domeniul audiovizualului (Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Deciziile C.N.A., Legea nr. 504/2002 a audiovizualului); Legislaţia privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare ale acestora; Legislaţia privind apărarea împotriva incendiilor; Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut şi ca GDPR (General Data Protection Regulation); Capacitate de comunicare şi cooperare în echipă, spirit analitic, simţ organizatoric, tehnic şi comercial, capacitate de gestionare a resurselor de producţie şi financiare, capacitate de analiză şi sinteză, flexibilitate, atenţie, memorie, putere de concentrare, discernământ, solicitudine, perseverenţă, promptitudine, operativitate, conştiinciozitate, corectitudine, responsabilitate, adaptabilitate la condiţii noi.

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

• Instalare/ configurare şi administrare sistem de operare (WINDOWS UNIX MacOS) , creare/administrare obiecte şi grupuri de obiecte (staţii de lucru, imprimante, utilizatori), pachete software (OFFICE şi GRAFICĂ);

• Funcţionarea şi utilizarea serverelor de fişiere, baze de date;

• Limbaje de programare: C, PHP, BAZE DE DATE;

• Funcţionarea şi utilizarea/întreţinerea reţelelor IT/VOCE/DATE;

• Funcţionarea şi depanarea sistemelor informatice cu specific de televiziune;

• Utilizarea echipamentelor de măsură şi control specifice TV;

• Stocarea, prelucrarea şi transmiterea semnalelor digitale în televiziune;

• Formate de fişiere utilizate în televiziune;

• Elemente fundamentale de producţie de televiziune;

• Măsuri specifice de protecţia muncii;

• Manuale diverse WINDOWS, LINUX, MacOS, REŢELE, BAZE de DATE (TEORA, ALL, MS, REDHAT);

• Documentaţii de sisteme de operare (instalare şi configurare, administrare, utilitare), documentaţii servere Internet, documentaţii de echipamente;

• Manual de producţie TV, autor: M. Bălăşescu;

• Modernizarea şi repararea calculatorului pentru toţi – Editura Teora – cod 384;

• Reţele de calculatoare – Editura Teora – cod 0544;

• Reţele de calculatoare - depanare şi modernizare - Terry Ogletree;

• Documentaţia sistemului de operare MS Windows 10;

• Documentaţia de pe site-ul https://learn.microsoft.com/en-us/windows/resources/;

• Administrarea sistemului UNIX – Joan & William Ray

TCP/IP – Editura Teora, autor Tim Parker;

• Administrarea sistemului Linux – Vicki Stanfield şi Roderick W. Smith;

• Documentaţia de pe site-urile http://www.redhat.com, http://www.tldp.org;

• Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• Legea nr. 504/2002 a audiovizualului;

• Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006;

• Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;

• Legea 481/2004 privind protecţia civilă.

 

PROBELE DE CONCURS: probă scrisă, probă practică şi interviu final

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu documentele precizate mai jos la CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS, la sediul Studioului Teritorial TVR Timişoara (Secretariat), adresa: Str. Pestalozzi nr. 14 A, Timişoara, în perioada 26.04.2023 – 02.05.2024, ora 16:00 inclusiv.

 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS:

• DOCUMENTE DE STARE CIVILĂ (CI / BI / CERTIFICAT DE NAŞTERE / CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, după caz);

CONSIMŢĂMÂNT*(completat şi semnat) privind colectarea, procesarea şi protejarea datelor cu caracter personal

• SCRISOARE DE INTENŢIE (în care vă rugăm să precizaţi codul postului);

• CURRICULUM VITAE;

• DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE STUDIILE;

• DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE EXPERIENŢA;

• ADEVERINŢĂ MEDICALĂ;

• CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR;

DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE* (completată şi semnată) care să ateste că nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Numai candidaţii cu dosare complete şi preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Concursul va avea loc la sediul Studioului Teritorial TVR Timişoara, în perioada 04.05.2023 - 25.05.2023.

Informaţii suplimentare la telefon: 0256.400.987 / 0256. 499.560.