DATĂ DESFĂŞURARE CONCURS GRAFICIAN CALCULATOR – 1 post (cod: 174) – COMPARTIMENT GRAFICĂ, DEPARTAMENT MARKETING ŞI COMUNICARE: MIERCURI, 27.07.2022, ORA 12:00, Bucureşti, sediul Societăţii Romȃne de Televiziune

TVR.RO | Marţi, 26 Iulie 2022
*la CONCURS vor participa doar candidaţii eligibili şi preselectaţi, conform cerinţelor de mai jos ale anunţului de concurs. Candidaţii eligibili au fost anunţaţi telefonic şi/sau pe e-mail.

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI POST: GRAFICIAN CALCULATOR – 1 post (cod post: 174), la COMPARTIMENT GRAFICĂ, DEPARTAMENT MARKETING ŞI COMUNICARE, DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ

CONDIŢII GENERALE:

1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4) are capacitate deplină de exerciţiu;

5) are o stare de sănatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

7) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

8) nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

 

RESPONSABILITĂŢI: Creează pachetele de identitate vizuală pentru programele sau proiectele Societăţii Române de Televiziune; creează materiale de promovare pentru print, TV, online sau alte medii interpretând creativ regulile de identitate vizuală.

 

CERINŢE: Studii: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat; Experienţă în muncă: minim 1 an; Portofoliul de lucrări reprezintă un avantaj.

- experienţă relevantă în design grafic şi motion design;

- cunoştinţe solide ale soft-urilor din pachetul Adobe Creative Cloud;

- capacitatea de documentare, interpretare şi creare a soluţiilor de design;

- familiarizat cu stock-urile foto, video, audio sau de elemente auxiliare necesare şi având capacitatea de a alege elementele care să susţină soluţia de design propusă;

- disponibilitate pentru program flexibil şi muncă de teren;

- portofoliu online care să ilustreze experienţa;

- operare PC (Microsoft Business);

- cunoaşte şi respectă legislaţia în domeniul audiovizualului (Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Deciziile C.N.A., Legea nr. 504/2002 a audiovizualului);

- legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă;

- inteligenţă, atenţie (putere de concentrare în condiţii de termene limită), memorie vizuală, capacitate de comunicare, relaţionare, cooperare în echipă, simţ artistic, tehnic, creativitate, spirit de iniţiativă, îndemânare, perseverenţă, răbdare, dinamism, operativitate, conştiinciozitate, rigurozitate, corectitudine, responsabilitate, loialitate, motivaţie, adaptabilitate la condiţii noi.

 

TEMATICĂ ŞI BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

 Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

 Deciziile C.N.A.

 Legea nr. 504/2002 a audiovizualului

 

PROBE DE CONCURS: probă scrisă şi interviu final

 

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu documentele precizate mai jos la CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS, la Registratura SRTv din Strada Ermil Pangratti, la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, corp Studiouri Pangratti, etaj 4, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro, în perioada 29.06.2022 – 13.07.2022, ora 16.00, inclusiv.

 

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS:

 

• DOCUMENTE DE STARE CIVILĂ (CI / BI / CERTIFICAT DE NAŞTERE / CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, după caz);

• CONSIMŢĂMÂNT* (completat şi semnat) privind colectarea, procesarea şi protejarea datelor cu caracter personal - *descărcarea CONSIMŢĂMÂNTULUI în format editabil se poate face de pe site-ul extern TVR;

• SCRISOARE DE INTENŢIE (în care vă rugăm să precizaţi codul postului);

• CURRICULUM VITAE;

• DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE STUDIILE;

• DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE EXPERIENŢA;

• ADEVERINŢĂ MEDICALĂ;

• CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR;

• DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE* (completată şi semnată) care să ateste că nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - *descărcarea DECLARAŢIEI în format editabil se poate face de pe site-ul extern TVR.

 

Numai candidaţii cu dosare complete şi preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Concursul va avea loc la Sediul Societăţii Române de Televiziune din Bucureşti, în perioada 15.07.2022 – 12.08.2022. Informaţii suplimentare la telefon: 021/319.91.23