DATĂ DESFĂŞURARE CONCURS *REFERENT ECONOMIST ȊN ECONOMIE GENERALĂ – 1 post (cod: 076) – SERVICIUL ACHIZIŢII, DEPARTAMENT ECONOMIC: VINERI, 20.05.2022, ORA 9:30 (Bucureşti, sediul SRTv)

TVR.RO | Miercuri, 18 Mai 2022
*la CONCURS vor participa doar candidaţii eligibili şi preselectaţi, conform cerinţelor de mai jos ale anunţului de concurs. Candidaţii eligibili au fost anunţaţi telefonic şi/sau pe e-mail.

TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTORULUI POST: REFERENT ECONOMIST IN ECONOMIE GENERALĂ – 1 post (cod: 076) SERVICIUL ACHIZIŢII, DEPARTAMENT ECONOMIC. DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ.

CONDIŢII GENERALE:

1) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre  ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European;

2) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

3) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

4) are capacitate deplină de exerciţiu;

5) are o stare de sănatate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

6) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice, potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

7) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra  autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;

8) nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

RESPONSABILITĂŢI:

 • aplicarea procedurilor de achizţie publică conform legislaţiei în vigoare.

CERINŢE:

-     studii universitare de licenţă sau echivalente absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţe economice;

-     experienţă în domeniul achiziţiilor publice – minim 5 ani;

-     cunoştinţe operare PC (Microsoft Office);

-     cunoaşterea limbii engleze (nivel mediu);

-   capacitate de analiză şi sinteză, de lucru cu termene limită, de comunicare şi cooperare în echipă; persoană    proactivă; memorie bună, în special a cifrelor;  responsabilitate; atenţie la detalii; spirit de iniţiativă.

-     fără cazier judiciar.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie public/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • Legea 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor
 • OUG 98/2017 privind funcția de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziție publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii
 • Legea contabilităţii nr. 82/91 republicată;
 • Legea nr. 500/2002 a finanţelor publice – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenta şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;
 • Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal;
 • Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 41/1994 privind organizarea şi funcţionarea Societăţii Romȃne de Radiodifuziune şi Societăţii Romȃne de Televiziune, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

PROBELE DE CONCURS: probă scrisă şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu documentele precizate mai jos, la CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS, la Registratura SRTv din Strada Ermil Pangrati sau la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, corp Studiouri Pangrati, etaj 4, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro, în perioada 29.04.2022 – 13.05.2022, ora 16.00, inclusiv.

CONŢINUTUL DOSARULUI DE CONCURS:

 • DOCUMENTE DE STARE CIVILĂ (CI/BI/CERTIFICAT DE NAŞTERE/CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE, după caz)
 • CONSIMŢĂMÂNT (completat şi semnat) privind colectarea, procesarea şi protejarea datelor cu caracter personal (*descărcarea CONSIMŢĂMÂNTULUI în format editabil se poate face de pe site-ul extern TVR)
 • SCRISOARE DE INTENŢIE (în care vă rugăm să precizaţi codul postului)
 • CURRICULUM VITAE
 • DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE STUDIILE SOLICITATE
 • DOCUMENTE CARE SĂ ATESTE EXPERIENŢA SOLICITATĂ
 • ADEVERINŢĂ MEDICALĂ
 • CERTIFICAT DE CAZIER JUDICIAR
 • DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE (completată şi semnată) care să ateste că nu se află într-o stare de incompatibilitate cu funcţia pentru care candidează, în conformitate cu prevederile Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (*descărcarea DECLARAŢIEI în format editabil se poate face de pe site-ul extern TVR)

Numai candidaţii cu dosare complete şi preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs.

Concursul va avea loc la sediul Societăţii Române de Televiziune din Bucureşti, în perioada 18.05.2022 - 12.06.2022.

Informaţii suplimentare la telefon: 021/319.90.55.