TVR caută un furnizor pentru cantina din sediul central

TVR.RO | actualizat: Vineri, 17 Noiembrie 2017
Operatorii economici interesaţi pot depune ofertele până în data de 17.11.2017, ora 12.00.

Televiziunea Română demarează procedura de selecţie a unui prestator pentru activităţi de alimentaţie publică şi/sau servicii de preparare şi servire a mesei pentru salariaţi.

Operatorii economici interesaţi pot depune ofertele până în data de 17.11.2017, ora 12.00.

Procedura se va desfăşura in două etape, astfel:

  1. Etapa de selectare a candidaţilor.
  2. Etapa de depunere a ofertelor financiare.

In prima etapă a procedurii, candidaţii vor depune oferta tehnică şi următoarele documente:

  1. Certificat constatator emis  de Oficiul Registrului Comerţului cu menţionarea obiectului principal de activitate ( cod CAEN 5530 – Restaurante; original sau copie legalizată).
  2. Certificat de înregistrare (copie) şi anexa la certificat. Cerinţă minimă: experienţă similară în alimentaţia publică de min. 3 ani și prezentarea a minim trei unități in care ofertantul  desfășoară o activitate similar.
  3. Lista personalului calificat pentru desfăşurarea activităţii (manageri, bucătari, ospătari), CV-urile acestora.
  4. Cazier  juridic pentru directorul general (manager);

Oferta tehnică va respecta cerinţele caietului de sarcini anexat.

In etapa a doua, candidaţii selectaţi vor depune oferta financiară, care va cuprinde:

  1. Chiria pentru spaţiile 1.A şi 1.B din caietul de sarcini, exprimată in EURO/mp,
  2. Chiria pentru spaţiile 1.C şi 1.D, exprimată in EURO/mp.
  3. Preţul pentru produsele din Anexa C1.
  4. Preţul pentru produsele din Anexa C2.

Documentele care însoţesc candidatura şi oferta tehnică pot fi depuse în plic închis la Registratura TVR din strada Pangrati 8-10 sau pot fi transmise la adresa SRTv – Calea Dorobanţilor 191, sector 1, Bucureşti.

Plicul va purta menţiunea: Selecţie de oferte activităţi de alimentaţie publică şi/sau servicii de preparare şi servire a mesei pentru salariaţi, in atenţia d-nei Marioara Dudu – Serviciul Achiziţii.

Candidaţii selectaţi vor primi invitaţie pentru participare în etapa a doua a procedurii de selecţie.