Titlul procedurii: Invitatie de participare la selectia de oferte privind achizitia de servicii de audit financiar -contabil a exercitiului financiar 2014.

TVR.RO | actualizat: Luni, 09 Februarie 2015
Documente disponibile pentru descarcare:

FORMULAR 1-

 

Înregistrată la sediul SRTv

Nr. .......... / ………………….

 

OFERTANTUL …….................…….........

(denumirea/numele)

Adresa: …………………………………

Telefon :…………………………………

Fax :……………………………………...

E-mail: ……………………………………

 

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

 

Către: Societatea Română de Televiziune (SRTv), Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, Bucureşti, România

Telefon:  +4021 305.88.59

Fax:  +4021 305.88.59

 

Ca urmare a anunţului de participare nr. …………… publicat in SEAP în data de ................, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului ................................................

noi, …...........…………………………........................... vă transmitem alăturat următoarele:

(denumirea/numele candidatului/ofertantului)

1. Coletul sigilat şi marcat în mod vizibil, conţinând , în original şi într-un număr de ... copii:

a) oferta;

b) documentele care însoţesc oferta.

 

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele dvs.

 

Data completarii :[ZZ.LL.AAAA]

 

Cu stimă,

 

[Nume ofertant],

……...........................

(numele, semnătura autorizată si stampilă)

 

FORMULAR   2-

OFERTANTUL  ...............................................

(denumirea/numele)

DECLARATIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURA

 

1. Subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant imputernicit al ............................... (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică “Titlu”, având ca obiect ............................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării si codul CPV), la data de .............. (zi/lună/an), organizată de Societatea Română de Televiziune, particip si depun ofertă:

□ in nume propriu;

□ ca asociat in cadrul asocierii condusa de < numele liderului / noi insine >.

□ ca subcontractor

(Se bifează optiunea corespunzătoare.)

2. Confirmam faptul ca nu licitam pentru acelasi contract in nici o alta forma.

3. (Aplicabil doar pentru membrii in asociere) Confirmam, ca membru in consortiu/asociere ca toti membrii raspund solidar pentru executia contractului, ca membrul conducator este autorizat sa oblige si sa primeasca instructiuni in numele si pe seama fiecarui membru, este raspunzator in nume propriu si in numele Asocierii pentru indeplinirea contractului, inclusiv platile si ca toti membrii asocierii se obliga sa ramina in asociere pe intreaga durata a executiei contactului.

4. Suntem de acord sa ne supunem prevederilor Sectiunii a 8-a - Reguli de evitare a conflictului de interese din Ordonanta 34, modificata si completata, si adăugam, in mod special, ca nu avem nici un potential conflict de interese sau alte relatii asemănătoare cu ceilalti candidati sau alte părti implicate in procedura de atribuire in timpul depunerii ofertei;

5. Subsemnatul declar că:

□ nu sunt membru al niciunui grup sau retele de operatori economici;

□ sunt membru in grupul sau reteaua a cărei listă cu date de recunoastere o prezint in anexă.

(Se bifează optiunea corespunzătoare.)

6. Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări in prezenta declaratie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică sau, in cazul in care vom fi desemnati câstigători, pe parcursul derulării contractului de achizitie publică.

7. De asemenea, declar că informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare in scopul verificării datelor din prezenta declaratie.

8. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Societăţii Române de Televiziune, cu privire la orice aspect tehnic si financiar in legătură cu activitatea noastră.

 

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stampliă), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

FORMULAR 3

OFERTANTUL

...............................................

(denumirea/numele)

 

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

din O.U.G. nr. 34/2006 (cu modificările şi completările ulterioare)

 

 

1. Subsemnatul .....…………….. (nume şi prenume în clar ale persoanei autorizate), reprezentant împuternicit al ......................., în calitate de ofertant/ ofertant asociat/ terţ susţinător al candidatului/ ofertantului, la procedura de ................. (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect ....................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrării), codul CPV ............., la data de  ................ (zi/lună/an), organizată de către SRTv declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedura de achiziţie publică şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 181 din OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii aprobată cu modificările şi completările ulterioare, respectiv că:

a) nu sunt în stare de faliment ca urmare a unei hotărâri pronunţate de judecătorul-sindic;

b) mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în .................. (România sau în ţara în care sunt stabilit) până la data solicitată;

c) în ultimii doi ani am îndeplinit integral obligaţiile contractuale şi nu am produs grave prejudicii beneficiarilor;

d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

 

2. Subsemnatul declar că informaţiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

 

3. Înţeleg ca în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

 

Data: [ZZ.LL.AAAA]

..........................................

(nume şi prenume)

...........................................

(semnatura şi stampila),

în calitate de ............ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ........................

(denumire/nume operator economic)

FORMULAR  13

OFERTANTUL

...............................................

(denumirea/numele)

 

 

CERTIFICAT

de participare la licitaţie cu ofertă independentă

I. Subsemnatul/Subsemnaţii, ..................., reprezentant/reprezentanţi legali al/ai ................., întreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziţie publică organizată de ..........., în calitate de autoritate contractantă, cu nr. ............ din data de .................,

certific/certificăm prin prezenta că informaţiile conţinute sunt adevărate şi complete din toate punctele de vedere.

II. Certific/Certificăm prin prezenta, în numele ........................, următoarele:

1. am citit şi am înţeles conţinutul prezentului certificat;

2. consimt/consimţim descalificarea noastră de la procedura de achiziţie publică în condiţiile în care cele declarate se dovedesc a fi neadevărate şi/sau incomplete în orice privinţă;

 

3. fiecare semnătură prezentă pe acest document reprezintă persoana desemnată să înainteze oferta de participare, inclusiv în privinţa termenilor conţinuţi de ofertă;

4. în sensul prezentului certificat, prin concurent se înţelege oricare persoană fizică sau juridică, alta decât ofertantul în numele căruia formulăm prezentul certificat, care ofertează în cadrul aceleiaşi proceduri de achiziţie publică sau ar putea oferta, întrunind condiţiile de participare;

5. oferta prezentată a fost concepută şi formulată în mod independent faţă de oricare concurent, fără a exista consultări, comunicări, înţelegeri sau aranjamente cu aceştia;

6. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte preţurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenţia de a oferta sau nu la respectiva procedură sau intenţia de a include în respectiva ofertă elemente care, prin natura lor, nu au legătură cu obiectul respectivei proceduri;

7. oferta prezentată nu conţine elemente care derivă din înţelegeri între concurenţi în ceea ce priveşte calitatea, cantitatea, specificaţii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;

8. detaliile prezentate în ofertă nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent înainte de momentul oficial al deschiderii publice, anunţată de contractor.

III. Sub rezerva sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare, declar/declarăm că cele consemnate în prezentul certificat sunt adevărate şi întrutotul conforme cu realitatea.

Ofertant, Data

........................

Reprezentant/Reprezentanţi legali

(semnături)

 

 

FORMULAR 14

OFERTANTUL

...............................................

(denumirea/numele)

 

 

DECLARATIE

privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69^1 din

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

 

Subsemnatul(a)………………………….................................................................................... (denumirea, numele Ofertantului/ Ofertantului asociat/Subcontractantului), in calitate de ofertant la procedura de………………………………….…… (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect ……………………… COD CPV, la data de .................... (zi/luna/an), organizata de …………………………………………... , declar pe propria raspundere ca nu avem:

a)      membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare

b)  acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudă sau afin până la gradul al patrulea inclusiv

c)  relaţii comerciale (astfel cum sunt acestea prevăzute la art. 69 lit. a)OUG 34/2006)

CU PERSOANE CE DETIN FUNCTII DE DECIZIE IN CADRUL AUTORITATII CONTRACTANTE IN CEEA CE PRIVESTE ORGANIZAREA , DERULAREA SI FINALIZAREA PROCEDURII DE ATRIBUIRE:

Preşedinte Director General: Stelian Tănase

Coordonator Dep. Economic: Camelia Pătru

Coordonator  Serv. Contabilitate: Sermina Liliana Poteca

Coordonator serv. Financiar: Ioana Silea

Coordonator Serv. Achizitii:  Marioara Dudu

Coordonator Serviciul Bugete: Aurel Lintoiu

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

 

Operator economic,

........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTANTUL...............................................  (denumirea/numele)

 

FORMULARUL  4:  INFORMATII GENERALE

Subsemnatul …………………….. (nume si prenume in clar a persoanei autorizate), reprezentant imputernicit al ................................... , declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, că datele prezentate mai jos sunt reale.

 

TIPUL COMPANIEI:

 

  1. Denumirea / numele

 

  1. Abreviere

 

  1. Adresa :

 

  1. Cod Postal:

 

  1. Tara

 

  1. Telefon:

Fax:

Telex:

E-mail:

 

7. Codul unic TVA:

 

8. Locul Inregistrarii:

 

9. Data Inregistrarii:

 

10. Numarul de Inregistrare:

 

11. Obiectul de activitate, pe domenii:

 

12. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani: (doar pentru ofertant / membrii in asociere)

 

Anul

Curs mediu RON/EURO  al BCE

Cifra de afaceri anuala

la 31 decembrie

(RON)

Cifra de afaceri anuala

la 31 decembrie (echivalent euro)

1.            2012

4,4593

 

 

2.            2013

4,4190

 

 

3.            2014

4,4437

 

 

Media:

 

 

 

 

Data :[ZZ.LL.AAAA]

(numele si prenume)____________________, (semnatura si stampliă), in calitate de __________________, legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)

 

 

 

FORMULAR 7-

OFERTANTUL

...............................................

(denumirea/ numele)

 

DECLARAŢIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

 

Subsemnatul .....…..................…….. , reprezentant împuternicit al ......................................,

(nume şi prenume în clar ale persoanei autorizate) (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic),

declar pe propria raspundere, în calitate de ofertant/ candidat/ concurent la procedura de cerere de oferte pentru atribuirea contractului de achiziţie publică “................(titlu)” – lot nr. .... , sub sancţiunea excluderii din procedură şi a sancţiunilor aplicate faptei de fals în acte publice, că nu ne aflăm în situaţia prevăzută la art. 180 din OUG nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificările si completările ulterioare, respectiv că în ultimii 5 ani, nu am fost condamnat prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

De asemenea, declar că la prezenta procedură nu particip în două sau mai multe asocieri de operatori economici, nu depun candidatură/ ofertă individuală şi o alta candidatură/ ofertă comună, nu depun ofertă individuală, fiind nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispunem.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de _________________________.

(se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

 

 

Data completării: [ZZ.LL.AAAA]

 

..........................................

(nume şi prenume)

 

...........................................

(semnatura şi ştampliă),

 

în calitate de ............. legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ....................

(denumire/nume operator economic)

 

 

 

 

 

 

Formular 9

OFERTANTUL

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND EFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

 

 

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al....................................................., declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul de mai jos sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai Societăţii Române de Televiziune cu privire la orice aspect tehnic şi  financiar în legatură cu activitatea noastră.

Prezenta declaraţie este valabilă până la data de ………………                                                                                                          (se precizează data expirării perioadei de valabilitate a ofertei)

 

 

 

Anul 1

Anul2

Anul 3

Personal angajat

 

 

 

Din care personal de conducere

 

 

 

 

(În cazul solicitării)

Anexez la declaratie CV-urile personalului de conducere, precum si a personalului responsabil pentru indeplinirea contractului de achizitie publica.

 

Data completării ......................

 

 

Operator economic,

………… ……………….

(semnatura autorizată )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular 10B

OPERATOR ECONOMIC

__________________

(denumirea/numele)

 

FORMULAR DE OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

 

Domnilor,

Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

_________________________________________________, ne oferim ca, în conformitate

(denumirea/numele ofertantului)

cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm ___________________________________pentru suma de/la un tarif/la un tarif mediu de

(denumirea serviciului)

(se elimina optiunile neaplicabile) _______________________________________(moneda ofertei)

(suma in litere si in cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată în valoare de     _______________.

(suma in litere si in cifre)

Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp anexat.

Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de __________

___________________zile, respectiv până la data de ___________________________, şi

(durata in litere si cifre) (ziua/luna/anul)

ea va ramâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Precizăm ca_

|_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

_

|_|   nu depunem ofertă alternativă.

(se bifeaza opţiunea corespunzătoare)

Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind căştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

Întelegem ca nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

 

Data _____/_____/_____

 

_____________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez

(semnatura)

oferta pentru şi în numele ____________________________________.

(denumire/nume operator economic)