Categorii de scutiţi şi nivelul taxei tv pe categorii de plătitori

TVR.RO | actualizat: Joi, 10 Mai 2018

Categoriile de scutiţi de la plata taxei TV

Categoriile de persoane fizice şi juridice care pot fi scutite de la plata taxei tv, în baza unei solicitări scrise însoţită de documente justificative, sunt expres prevăzute în lege:

a) Persoane fizice:

1. persoanele fizice care declară pe propria răspundere că nu deţin receptor tv.

Obs.Pesoanele fizice care nu deţin receptoare tv pot fi exceptate de la plata taxei tv în baza unei declaraţii pe proprie răspundere, asumându-şi întreaga resposabilitate asupra celor declarate

2. familiile şi persoanele singure, cetăţeni români, care au dreptul la un venit minim garantat ca formă de asistenţă socială, conform Legii 416/2001;2
3.pensionarii proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare Legii 19/2000;
4.persoanele fizice cu două sau mai multe locuinţe (au obligaţia de plată numai la domiciliul lor), dacă declară că acestea nu sunt locuite de alte familii sau persoane singure.
5.pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Televiziunii Române.

b) Alte categorii  de persoane fizice sunt prevăzute de legi speciale:

 1. Legea 341/2004, cu completatările şi modificările ulterioare, a recunoştinţei faţă de eroii – martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987dacă au venituri lunare mai mici decât salariul mediu brut pe economie (urmaşul eroului martir, luptătorul rănit, luptătorul reţinut, luptătorul remarcat prin fapte deosebite, precum şi persoanele care au avut de suferit în urma revoltei, soţul persoanei care a avut de suferit de pe urma revoltei, urmaşii persoanelor care au decedat în urma revoltei);
 2. Legea 44/1994, cu modificările şi completările ulterioare privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război (veteranii, invalizii şi văduvele de război –  scutiţi 100%);
 3. Legea 167/2002 privind văduvele de veterani de război – (scutiţi 50%);
 4. 4. D.L. 118/1990 republicat, Legea 55/1998, O.G. 105/1999Legea 189/2000, O.U.G.214/1999 cu modificările şi completările ulterioare privind acordarea unor drepturipersoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940;
 5. Legea 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961;
 6. O.U.G. 82/2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat, cu modificările şi completările ulterioare.

c) Persoane juridice:

 1. unităţi sanitare de stat din subordinea Ministerului Sănătăţii;
 2. unităţi de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute în România;
 3. unităţi de învăţământ de stat (preşcolar, şcolar, gimnazial, liceal, superior);
 4. cămine de copii, creşe (de stat);
 5. aziluri de bătrâni (de stat);
 6. unităţile din cadrul instituţiilor care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
 7. asociaţii şi fundaţii nonprofit, asociaţii de locatari, asociaţii de proprietari;
 8. misiunile diplomatice şi membrii acestora;
 9. persoană juridică cu activitatea suspendată, pe perioada suspendării, conform documentelor emise de Registrul Comerţului;

d) Situaţia persoanelor cu dizabilităţi:

Începând cu 01.01.2007 nu mai beneficiază de scutire de la plata taxei pentru serviciul public de televiziune persoanele cu handicap, exceptate în baza OUG 102/1999, completată prin Legea 519/2002, acte normative care au fost abrogate prin Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Până la 31 decembrie 2006 puteau fi scutite de la pata taxei tv numai persoanele fizice încadrate în gradul de handicap 1 (grav). Strategia naţională pentru protecţia, integrarea şi incluziunea socială a persoanelor cu handicap promovează şanse egale pentru persoanele cu handicap în cadrul unei societăţi fără discriminări. Una dintre măsurile de aplicare a acestei strategii a fost adoptarea şi promulgarea Legii nr. 448/06.12.2006, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, care, printre altele, introduce „un buget personal complementar” care să acopere taxele pentru serviciile publice de televiziune şi radiodifuzine, taxa pentru abonamentul la curentul electric, abonamentul telefonic.

e) Despre plata taxei tv de către persoanele juridice

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a dispus anularea art.3 din H.G. 978/2003. Aceasta nu înseamnă anularea obligaţiei persoanelor juridice de a plăti taxa tv.

Obligaţia de a plăti această taxă, atât de persoanele fizice, cât şi de cele juridice, îşi are temeiul în Legea nr. 41/1994, republicată, nu în H.G. nr. 978/2003. Legea nr. 41/1994 este o lege organică, iar prevederile ei  nu pot fi abrogate printr-o decizie, fie ea şi a ÎCCJ decizie ce anulează un articol dintr-o Hotărâre de Guvern (act administrativ, inferior ca rang unei legi organice).

Articolul 40 din Legea nr. 41/1994 republicată, cu completările şi modificările ulterioare, prevede că „alte scutiri de la plata taxei lunare pentru serviciul public de televiziune decât cele prevăzute prin prezenta lege pot fi stabilite prin hotărâre a Guvernului".

Până în prezent, Guvernul nu a reglementat prin hotărâre vreo altă modalitate de scutire, suplimentar art. 40 din Legea 41, astfel că simplele cereri în acest sens ale persoanelor juridice nu pot fi acceptate de SRTv sau de mandatarii săi.

Obs: În situaţia în care persoana juridică nu are încheiat contract de furnizare a energiei  electrice la sediul social, dar are la un punct de lucru, taxa TV se va factura la locul de consum (punct de lucru) la care societatea are contract de furnizare a energiei electrice.

Nivelul lunar al  taxei tv pe categorii de plătitori:

Conform art. 40 al Legii/41 republicată, cu completările şi modificările ulterioare. cuantumul lunar al taxei tv pe categorii de plătitori este stabilit în anexa 1 din H.G 978/2003 :

- pentru persoanele fizice

4 lei/familie

- pentru persoanele juridice care nu au salariaţi

4 lei

 

- pentru persoane juridice ce intră sub incidenţa dispoziţiilor OG 24/2001 privind impunerea microîntreprinderilor , aprobată cu modificări prin Legea 111/2003

15 lei

- pentru persoane juridice: - societăţi turistice (pentru unităţile cu activitate sezonieră, se percepe taxa numai pentru perioada de funcţionare)

7,7 lei/cameră

- pentru persoanele juridice cu sediul în România, altele decât cele prevăzute mai sus, inclusiv filialele acestora, precum şi sucursalele, agentiile si reprezentantele lor, sucursalele şi reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine

50 lei

Obs. Taxa TV în cuantum de 15 lei/lună se achită de persoanele juridice care se încadrează în noţiunea de microîntreprindere potrivit OG nr. 24/2001, referitoare la regimul fiscal al plăţii unui impozit pe venit. Ordonanţa a fost abrogată de Codul Fiscal, dar prevederile ei au fost preluate de acesta.

Persoanele juridice româneşti plătitoare de impozit pe profit pot opta pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderii începând cu anul fiscal următor, dacă îndeplinesc anumite conditii şi dacă nu au mai fost plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor

Numai microîntreprinderile plătitoare de impozit pe venitul microîntreprinderilor datorează taxa tv în cuantum de 15 lei /lună,  microîntreprinderile plătitoare de impozit pe profit datorează taxa în cuantum de 50 lei/lună.