INVITAŢIE DE PARTICIPARE

TVR.RO | actualizat: Miercuri, 08 Octombrie 2014
Nr. 92.117 din: 06.10.2014
Documente disponibile pentru descarcare:

UPDATE: termenul limita pentru depunerea ofertelor a fost prelungit. Verificaţi documentul anexat.

Vă rugăm să ne transmiteţi oferta dvs pentru achizitia lucrarilor de amenajare Corp Stiri, conform caietului de sarcini anexat.

(CPV 45210000-2).

Oferta va fi însoţită obligatoriu de următoarele documente de calificare:

- certificatul de înregistrare fiscală (copie) cu menţionarea obiectului de activitate;

- Informatii privind experienta similara: o lista cu principalele contracte de lucrari finalizate in ultimii 3 ani;

Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile de la data deschiderii ofertelor;

Preţul va fi exprimat în lei, fără TVA.

Plata se va efectua după executia lucrarilor, în baza facturilor emise de executant, în maxim 30 zile lucratoare.

Se solicita garantie de buna executie.

Ofertele care nu respectă întocmai cerinţele prevăzute în invitatia de participare, vor fi considerate inacceptabile.

Pentru a avea acces la plansele pentru executia lucrarilor se solicita o cerere in acest sens la adersa de email: radu.popescu@tvr.ro.

Criteriul de atribuire a contractului: " pretul cel mai scazut”.

Termen de executie : maxim 90 zile calendaristice de la data semnarii contractului de catre ambele parti.

Data şi ora limită de depunere a ofertei: 10.10.2014, ora 1200.

Data şi ora de deschidere a ofertelor: 10.10.2014, ora 1230.

Oferta trebuie prezentată în plic închis, transmisă prin poştă pe adresa SRTv sau depusă la Biroul de Registratură al acesteia. Pe plic se va menţiona: "Pentru Serv. Achiziţii / În atenţia dl Radu Popescu/ A nu se deschide înainte de 10.10.2014, ora 1200.

Vă asigurăm de confidenţialitatea datelor cuprinse în oferta dvs.

Relatii suplimentare la telefon:

305.88.59/ informatii comerciale

0740.13.12.56/ informatii tehnice

Serviciul Achiziţii

Radu Popescu