INVITAŢIE DE PARTICIPARE

TVR.RO | actualizat: Marţi, 16 Iulie 2013
Societatea Română de Televiziune intenţionează să achiziţioneze lucrări de construire a obiectivului “Amenajare constructivă pentru antena de 9 m satelit” , cod CPV: 45232330-4. Vă rugăm să ne transmiteţi oferta dvs. conform Documentaţiei tehnice anexate.
Documente disponibile pentru descarcare:

Ofertantii au posibilitatea vizitarii si examinarii amplasamentului lucrarilor, pentru a obtine toate informatiile necesare elaborarii ofertei.

Termenul de executie a lucrarilor: 60 zile lucratoare dupa predarea amplasamentului.

Termen de garantie lucrare: minim 2 ani de la receptie, dupa terminarea lucrarilor

Oferta va fi insotita de urmatoarele documente:

1. Declaraţie  privind eligibilitatea (Formularul 7).

2. Certificat de participare cu oferta independenta (Formularul 13).

3. DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 69 (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 -care cuprinde lista nominala a persoanelor cu functie de decizie in cadrul autoritatii contractante (Formularul 14).

4. Declaratie privind lista principalelor lucrari executate in ultimii 3 ani (Formular 12F)

Termen valabilitate oferta: 60 zile de la deschiderea ofertelor.

Propunerea tehnica va respecta toate cerintele din Documentatia tehnica anexata.

Propunerea financiara va cuprinde toate informatiile cu privire la preturile unitare , evaluarea lucrarilor pe categorii de lucrari conform Documentatiei tehnice anexate, pretul total ofertat pentru intreaga lucrare.

Propunerea financiara va fi prezentata conform Formularului de oferta 10 C.

Documentatia tehnica(35 documente) poate fi descarcata prin accesarea linkului de mai jos:

Documentatie - 45232330-4

Pretul va fi exprimat in Lei fara TVA.

Contractul se va incheia in Lei, la preturile din oferta adjudecata. Cuantumul garantiei de buna executie va fi de 10% din pretul contractului exprimat in Lei fara TVA.

Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut .

Data si ora limita de depunere a ofertei: 17.07.2013, ora 11.00.

Data si ora de deschidere a ofertelor: 17.07.2013, ora 12.00.

Oferta trebuie prezentata in plic inchis , si depusa la Registratura SRTv , cu mentiunea « Pentru Serviciul Achizitii, a nu se deschide inainte de 17.07.2013, ora 12.00– in atentia D-rei Catargiu Veronica «.

 

Serviciul Achizitii

Catargiu Veronica

 

Mai multe informaţii găsiţi în documentul anexat.