INVITAŢIE DE PARTICIPARE

TVR.RO | actualizat: Vineri, 29 Martie 2013
Societatea Română de Televiziune vă invită să participaţi la procedura de selecţie a ofertelor privind închiriere spaţiu din incinta societăţii, destinat unei activităţi cu scop social, respectiv  funcţionarea unui bar.
Documente disponibile pentru descarcare:

In acest spaţiu se va asigura furnizarea de produse alimentare,  conform specificaţiilor din caietul de sarcini anexat.

Spaţiul este din domeniul public al statului si se află în administrarea SRTV.

Pentru suprafata de 27,80mp reprezentand spatial de pregatire, ofertantul va prezenta oferta de pret (chirie).

Nivelul minim al chiriei va fi de min. 250 Euro/lună la care se adaugă TVA şi se va plăti în LEI la cursul BNR valabil în preziua facturării.

Plata se va efectua  lunar până la data de 10 a lunii următoare celei închiriate.

Dotările existente în acest spaţiu sunt menţionate în caietul de sarcini anexat.

Oferta va conţine documente de calificare şi oferta financiară.

Documentele de calificare solicitate sunt următoarele:

  1. Declaraţie de eligibilitate  (Formularul 12 A);
  2. Certificat de atestare fiscală şi Certificat fiscal privind impozitele şi taxele locale valabile la data deschiderii ofertelor (original sau copie legalizată).
  3. Certificat constatator emis  de Oficiul Registrului Comerţului cu menţionarea obiectului principal de activitate ( cod CAEN 5530 – Restaurante; original sau copie legalizată).
  4. Certificat de înregistrare (copie) şi anexa la certificat. Cerinţă minimă: exeprienţă similară în alimentaţia publică de min. 3 ani, pentru administrator.
  5. Lista personalului calificat pentru desfăşurarea activităţii (bucătari, ospătari) inclusiv Carnete de sănătate completate la zi.
  6. Cazier  juridic pentru directorul general (manager);

Se vor prezenta obligatoriu toate documentele de calificare solicitate. Neprezentarea

unui document duce la descalificarea ofertantului.

Oferta financiară va consta din:

  1. Nivelul chiriei propuse.
  2. Chiria pentru utilajele puse la dispozitie de SRTv.
  3. Alte facilitati financiare oferite TVR-ului.

Oferta va respecta obligatoriu cerinţele caietului de sarcini anexat.

 

Contractul se va încheia pe o perioadă de maxim trei ani. Oricare parte poate denunţa

unilateral contractul în termen de trei luni de la intrarea acestuia în vigoare.

Data  limită de depunere a ofertelor: 05.04.2013, ora 11.00.

Data limită de deschidere a ofertelor: 05.04.2013, ora 11.30.

La deschidere pot participa reprezentanţii împuterniciţi ai firmelor ofertante.

Oferta trebuie prezentata in plic inchis, transmisa prin poştă pe adresa Societăţii de

Televiziune sau depusă la Biroul de Registratura al acesteia.

Pe plic se va mentiona: ”Selecţie  de oferte privind inchiriere spaţiu incintă SRTV,  destinaţia bar – pentru Serviciul Achiziţii, in atentia d-lui Radu Popescu, data 05.04.2013, ora 11.30”.

 

 

Coordonator Direcţia Studiouri Centrale,

Liviu Nicolescu

Coordonator Serviciu Achiziţii,

Marioara Dudu