TVR CAUTĂ PROFESIONIȘTI PENTRU OCUPAREA A 2 POSTURI DE REFERENT ECONOMIST, SERVICIUL FINANCIAR

TVR.RO | Joi, 06 Februarie 2020
TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI:  REFERENT ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALĂ – 2 posturi (008). DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ. DEPARTAMENT ECONOMIC, SERVICIUL FINANCIAR.

RESPONSABILITĂŢI: Efectuarea operaţiunilor de plăţi în valută, derularea financiară a contractelor încheiate de SRTv cu persoane juridice, întocmirea facturilor pentru clienţii SRTv, derularea activităţii de deplasări externe, coordonarea calculului şi plata drepturilor băneşti ale salariaţilor SRTv, calcularea şi urmărirea plăţii la termen a obligaţiilor fiscale şi a taxelor locale, urmărirea operativă a înregistrării de către ANAF a obligaţiilor fiscale în fişa analitică pe plătitor, exercitarea controlului financiar preventiv propriu.

CERINŢE: studii universitare de licenţă sau echivalente în domeniul ştiinţe economice; experienţă în domeniul economic: minimum 3 ani; Cunoştinţe şi abilităţi specifice: cunoştinţe operare PC (utilizator experimentat Microsoft Word, Excel şi internet); cunoaşterea programului Navision – constituie avantaj; cunoaşterea procedurii de efectuare a plăţilor prin multicash/ facturare clienţi/decontare deplasări în străinătate - constituie avantaj; cunoaşterea legislaţiei economice: Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările/completările ulterioare şi Normele metodologice de aplicare; Legea nr.70/2015 privind întărirea disciplinei financiare cu modificările şi completările ulterioare; Decretul nr. 209/1976 privind Regulamentul operaţiunilor de casă; Hotărârea Guvernului României nr. 518/1995 privind unele drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările/completările ulterioare şi Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor privind ALOP; Legea contabilităţii nr. 82/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar - contabile cu modificările şi completările ulterioare; O.G. nr. 119/1999 privind auditul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 923/2014 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 41/1994 de organizare şi funcţionare a SRTv; Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă; obiectivitate, conduită morală ireproşabilă, inteligenţă, atenţie (putere de concetrare în condiţii de stres şi situaţii de criză), corectitudine, operativitate, conştiinciozitate, rigurozitate, responsabilitate, moralitate, loialitate, motivaţie, adaptabilitate la condiţii noi, capacitate de comunicare, relaţionare, cooperare în echipă, spirit de iniţiativă, perseverenţă, dinamism, răbdare, suportă bine munca de rutină, amabilitate, politeţe; fără cazier judiciar.

PROBE DE CONCURS: probă scrisă şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: curriculum vitae,  scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului) şi copii ale documentelor care să ateste studiile şi experienţa solicitate, la Registratura SRTv din Strada Ermil Pangratti sau la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, corp Studiouri Pangratti, Departament Resurse Umane, etaj 4, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro, în perioada 06.02.2020 - 20.02.2020, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada 24 februarie 2020 – 21 martie 2020.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs. Informaţii suplimentare la telefon: 021.319.91.23.