TVR CAUTĂ PROFESIONIȘTI PENTRU OCUPAREA A 2 POSTURI DE REFERENT ECONOMIST, SERVICIUL CONTABILITATE

TVR.RO | Joi, 06 Februarie 2020
TELEVIZIUNEA ROMÂNĂ CAUTĂ PROFESIONIŞTI PENTRU OCUPAREA URMĂTOARELOR POSTURI: REFERENT ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALĂ – 2 posturi (007). DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ.  DEPARTAMENT ECONOMIC, SERVICIUL CONTABILITATE.

RESPONSABILITĂŢI: Răspunde de exactitatea, corectitudinea şi legalitatea contului de execuţie bugetară, analizarea, contarea şi înregistrarea documentelor financiar-contabile în programul informatic NAVISION, obţinerea notelor contabile, a balanţelor analitice de verificare a conturilor, balanţa analitică de verificare cu 4 egalităţi Bucureşti şi SRTv., jurnalelor de cumpărări şi de vânzări, registrelor contabile (registrul jurnal, registrul inventar, registrul fiscal) şi a situaţiilor financiare.

CERINŢE: studii universitare de licenţă sau echivalente în domeniul ştiinţe economice; experienţă în domeniul economic: minimum 1 an; Cunoştinţe şi abilităţi specifice: cunoştinţe operare PC (Word, Excel), utilizare Inter/Intranet; cunoaşterea programului de contabilitate financiară, legislaţie economică: Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată; OMF 1792/2002 cu completările şi modificările ulterioare; Legea nr. 500/2002; OMFP 1802/2014 privind reglementarile contabile conforme cu Directivele europene; Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; cunoaşte şi respectă legislaţia în domeniul audiovizualului (Legea 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Deciziile C.N.A, Legea nr. 504/2002 a audiovizualului); Legea 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă şi Normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor; Legea 481/2004 privind protecţia civilă; inteligenţă, atenţie (putere de concetrare în condiţii de stres şi situaţii de criză), memorie, capacitate de comunicare, relaţionare, cooperare în echipă, simţ comercial, creativitate, spontaneitate, spirit de iniţiativă, perseverenţă, răbdare, suportă bine munca de rutină, dinamism, operativitate, conştiinciozitate, rigurozitate, corectitudine, responsabilitate, moralitate, loialitate, motivaţie, adaptabilitate la condiţii noi, amabilitate, politeţe; fără cazier judiciar.

PROBE DE CONCURS: probă scrisă şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: curriculum vitae,  scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului) şi copii ale documentelor care să ateste studiile şi experienţa solicitate, la Registratura SRTv din Strada Ermil Pangratti sau la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, corp Studiouri Pangratti, Departament Resurse Umane, etaj 4, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro, în perioada 06.02.2020 - 20.02.2020, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada 24 februarie 2020 – 21 martie 2020.

Numai candidaţii preselectaţi vor fi programaţi pentru susţinerea probelor de concurs. Informaţii suplimentare la telefon: 021.319.91.23.