PRELUNGIRE TERMEN ÎNSCRIERE CONCURS PENTRU OCUPAREA UNUI POST DE CONTABIL (093)

TVR.RO | Joi, 14 Noiembrie 2019

CONTABIL – 1 post (093) DURATA CONTRACTULUI: NEDETERMINATĂ

DEPARTAMENT ECONOMIC, SERVICIUL CONTABILITATE

PRELUNGIRE TERMEN ÎNSCRIERE

RESPONSABILITĂŢI: Răspunde de exactitatea, corectitudinea şi legalitatea lucrărilor executate: depozite şi gestiuni auto, înregistrarea documentelor financiar-contabile în programul informatic NAVISION, obţinerea notelor contabile, a balanţei analitice a contului contabil, a balanţei stocurilor şi a listelor de inventar.

CERINŢE: absolvent de liceu cu diplomă de bacalaureat – profil economic; experienţă în contabilitate - minimum 3 ani; Cunoştinţe şi abilităţi specifice: cunoştinţe operare PC (Word, Excel); cunoaşterea programului Navison – constituie avantaj; cunoaşterea legislaţiei economice specifice: Legea contabilităţii  nr. 82/1991,  republicată; Legea nr.  227/2015 privind codul fiscal; Legea nr. 500/2002, republicată, privind finanţele publice; Ordinul nr. 1792/2002, republicat, privind aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale; Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale şi consolidate; Ordinul 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii; Legea 15/1994, republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale; cunoaşterea Legii nr. 41/1994 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; capacitate de comunicare, relaţionare, cooperare în echipă; fără cazier judiciar.

PROBE DE CONCURS: probă scrisă şi interviu final.

Dacă doriţi să lucraţi într-o echipă competitivă şi sunteţi interesat de acest post, aşteptăm candidatura dumneavoastră care va conţine obligatoriu următoarele documente: curriculum vitae,  scrisoare de intenţie (în care vă rugăm să precizaţi codul postului) şi copii ale documentelor care să ateste studiile şi experienţa solicitate, la Registratura SRTv din Strada Ermil Pangratti sau la adresa: Societatea Română de Televiziune, Calea Dorobanţilor nr. 191, sector 1, corp Studiouri Pangratti, Departament Resurse Umane, etaj 4, Bucureşti sau e-mail: recrutare.selectie@tvr.ro, în perioada 14.11.2019 - 22.11.2019, ora 16.00, inclusiv.

Concursul va avea loc la sediul SRTv, în perioada 25 noiembrie 2019 - 23 decembrie 2019.